Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Mạnh Hải 28/10/2021
3 ÔN QUANG MINH 28/10/2021
4 HUỲNH THỊ THU TÂM 28/10/2021 03/11/2021
5 Bưu điện - 28/10/2021 09/11/2021
6 Lê Minh Dũng 28/10/2021 02/11/2021
7 HUỲNH THANH THỦY 28/10/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 28/10/2021
9 PHẠM VĂN CÔNG 28/10/2021 12/11/2021
10 LÊ HỮU QUYÊN 28/10/2021