Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN SĨ THANH 20/01/2022 21/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM 20/01/2022 21/01/2022
4 CONG TY TAN PHU 20/01/2022
5 CONG TY TAN PHU 20/01/2022
6 TRẦN PHƯƠNG 20/01/2022
7 CONG TY TAN PHU 20/01/2022
8 CONG TY TAN PHU 20/01/2022
9 Nguyễn Tiến Thăng 20/01/2022
10 Nguyễn Tiến Thăng 20/01/2022