Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN TIẾN ĐẠT 28/10/2021
3 TRẦN TIẾN ĐẠT 28/10/2021
4 TẤT VĨNH CƯƠNG 28/10/2021
5 Đào Xuân 28/10/2021
6 Nguyễn Hữu Dư 28/10/2021
7 La Văn Dũng 28/10/2021
8 Nguyễn Thị Thuyền 28/10/2021
9 PHAN HOÀI LINH 28/10/2021
10 LIÊU HÙNG 28/10/2021