Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/01/2022 11/02/2022
3 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/01/2022 11/02/2022
4 LÊ THỤY HẢI YẾN 20/01/2022
5 Phạm Như Quỳnh 20/01/2022
6 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 20/01/2022 31/01/2022
7 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/01/2022 11/02/2022
8 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/01/2022 11/02/2022
9 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/01/2022 11/02/2022
10 LÊ TRƯỜNG VŨ 20/01/2022 31/01/2022