Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lưu Quang Vinh 27/01/2022
3 Nguyễn Minh Khánh 27/01/2022
4 NGUYỄN THỊ MINH THÙY 27/01/2022
5 DƯƠNG MINH HẬU 27/01/2022 17/02/2022
6 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 27/01/2022 28/01/2022
7 NGUYỄN THỊ ĐÀO 27/01/2022 24/02/2022
8 Lưu Quang Vinh 27/01/2022
9 PHẠM THỊ NGỌC THANH 27/01/2022 17/02/2022
10 Hứa Hoàng Oanh 27/01/2022 08/02/2022