Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 24/05/2022
3 PHẠM DUY KHANH -UQ - NGUYỄN MẠNH HIẾU - 0908196056 24/05/2022 25/05/2022
4 HUỲNH NHỰT THÙY DƯƠNG 24/05/2022
5 MAI XUÂN HIẾU 24/05/2022 25/05/2022
6 TIÊU THỊ KIM 24/05/2022 27/05/2022
7 HỒ VĂN GIẢI 24/05/2022 07/06/2022
8 VÕ VĂN ON 24/05/2022 07/06/2022
9 TRẦN HUY TOÀN 24/05/2022 07/06/2022
10 LÊ THỊ TUYẾT TRINH 24/05/2022 07/06/2022