Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN MẠNH TUẤN 18/01/2022
3 PHẠM THỊ KIM LOAN 18/01/2022
4 QUÁCH PHƯƠNG BÌNH 18/01/2022
5 QUÁCH PHƯƠNG BÌNH 18/01/2022
6 MAI THÁNH ĐẠT 18/01/2022 19/01/2022
7 NGUYỄN VĂN ĐẠI 18/01/2022 21/01/2022
8 NGÔ THỊ KHÁNH VY 18/01/2022 19/01/2022
9 BÙI ĐỨC DŨNG - PHẠM THỊ UYÊN 18/01/2022 19/01/2022
10 Nguyễn Duy Đức - Lê Thị Dung 18/01/2022 09/02/2022