Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Duyên 17/05/2022
3 Nguyễn Thị Duyên 17/05/2022
4 Nguyễn Thị Duyên 17/05/2022
5 Nguyễn Thị Duyên 17/05/2022
6 Nguyễn Thị Duyên 17/05/2022
7 Nguyễn Tiến Thăng 17/05/2022
8 NGUYỄN THỊ PHƯỚC KHANH 17/05/2022
9 Nguyễn Tiến Thăng 17/05/2022
10 Phan Huỳnh Tiên 17/05/2022