Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 NGUYEN THI DIEU HIEN 30/11/2021
4 Nguyễn Thị Bích Phượng 30/11/2021
5 Phan Thị Thảo 30/11/2021
6 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SAO (GT: LÊ HỮU TÀI) 30/11/2021 21/12/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SAO (GT: LÊ HỮU TÀI) 30/11/2021 21/12/2021
8 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SAO (GT: LÊ HỮU TÀI) 30/11/2021 21/12/2021
9 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SAO (GT: LÊ HỮU TÀI) 30/11/2021 21/12/2021
10 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SAO (GT: LÊ HỮU TÀI) 30/11/2021 21/12/2021