Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THANH LẬP 28/01/2022
3 Trần Nguyễn Tấn Duy 28/01/2022
4 Phạm Phương Thúy 28/01/2022
5 Phạm Cao Minh Hoàng Em 28/01/2022
6 NGUYỄN THỊ LAN ANH 28/01/2022
7 NGUYỄN THỊ CHIẾM 28/01/2022 28/02/2022
8 LÊ KIM LONG- LÊ THỊ KEN 28/01/2022 18/02/2022
9 LÊ VĂN RƯNG 28/01/2022 18/02/2022
10 Nguyễn Thị Thủy 28/01/2022 08/02/2022