Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN THỊ MỸ THẮM 20/01/2022
3 TẠ CAM BS 20/01/2022 08/02/2022
4 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 20/01/2022 18/02/2022
5 PHAN TẤN HẬU 20/01/2022
6 LÊ HUY QUÂN 20/01/2022
7 NGUYỄN HỮU THẾ 20/01/2022
8 VƯƠNG VĂN HẢI 20/01/2022 08/02/2022
9 DƯƠNG VĂN LẠC 20/01/2022 08/02/2022
10 PHÍ BĂNG ĐOÀN 20/01/2022 08/02/2022