Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ THÁI HÒA 30/09/2022
3 Trần Bá Lăng 30/09/2022
4 HOÀNG PHƯỚC LÂM 30/09/2022
5 Nông Thị Lan 30/09/2022
6 HUỲNH THỊ LỆ TẦM 30/09/2022
7 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG 30/09/2022
8 Sathasivam Pandian 30/09/2022
9 HOÀNG PHƯỚC LÂM 30/09/2022
10 Hồ Hoàng Trường 30/09/2022