Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 20/05/2022
3 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 20/05/2022
4 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 20/05/2022
5 PHAN VĂN QUẢNG 20/05/2022
6 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 20/05/2022
7 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 20/05/2022
8 TRẦN VĂN HÓA 20/05/2022
9 TRẦN VĂN HÓA 20/05/2022
10 Ngô ngọc hùng 20/05/2022