Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VĂN THỊ THÚY 20/01/2022
3 TRANG THỤY THANH THƯ 20/01/2022
4 Phạm Thị Thu Huyền 20/01/2022 27/01/2022
5 Trần Văn Thi 20/01/2022 27/01/2022
6 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 20/01/2022
7 Lê Thanh Hồng Ngọc 20/01/2022
8 Huỳnh Ngọc Như Quỳnh 20/01/2022 27/01/2022
9 Trần Văn Thi 20/01/2022 27/01/2022
10 HUỲNH THỊ THIÊN KIM 20/01/2022 27/01/2022