Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Mỹ Dung 05/12/2021
3 NGUYỄN THỊ CHẲNG 05/12/2021
4 Đặng Thụy Thanh Phương 05/12/2021
5 Mai Trọng Nhân 05/12/2021
6 NGUYỄN THỊ CHẲNG 05/12/2021
7 VÕ THỊ MAI 05/12/2021
8 NGUYỄN NHẬT THANH 05/12/2021
9 NGUYỄN NHẬT THANH 05/12/2021
10 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 05/12/2021