Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 21/05/2022
3 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 21/05/2022
4 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 21/05/2022
5 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 21/05/2022
6 Huỳnh Thanh Liêm 21/05/2022
7 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 21/05/2022
8 TRINH THI BE BA 21/05/2022
9 Nguyễn Tiến Thăng 21/05/2022
10 Tran Thi Phuong 21/05/2022