Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TRƯỜNG 21/05/2022 06/06/2022
3 Lam Boi Du 21/05/2022
4 ĐOÀN THỊ NHÀN 21/05/2022
5 NGUYỄN THỊ THẢO 21/05/2022 06/06/2022
6 LÊ VĂN LỰC 21/05/2022 06/06/2022
7 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 21/05/2022 06/06/2022
8 Lê Hoàng Thái 21/05/2022
9 Nguyễn Thị Hồng Nhung 21/05/2022
10 TRẦN QUANG THỪA 21/05/2022 06/06/2022