Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thành Nhân 22/10/2021
3 TRẦN THỊ HỒNG 22/10/2021
4 Nguyễn Thanh Đích 22/10/2021 27/10/2021
5 Trần Vũ Minh Trang 22/10/2021
6 Trương Cúc 22/10/2021 27/10/2021
7 Trần Minh Trung 22/10/2021 27/10/2021
8 ĐÀO ĐÌNH CHIẾN - VŨ THỊ NGOÃN 22/10/2021 08/11/2021
9 NGUYỄN CAO SANG 22/10/2021 27/10/2021
10 Nguyễn Kiến Hoa 22/10/2021 27/10/2021