Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hồ Hoàng Trường 25/10/2021
3 NGUYỄN THỊ THANH HOA 25/10/2021
4 ĐỖ QUÝ HỒNG ÂN 25/10/2021 28/10/2021
5 Phương Kỳ Trường 25/10/2021
6 VƯƠNG HUỆ PHƯƠNG 25/10/2021 28/10/2021
7 Lý Thị Hòa 25/10/2021
8 Hồ Hoàng Trường 25/10/2021
9 Hồ Hoàng Trường 25/10/2021
10 trần tấn quang 25/10/2021