Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ MỸ CHI 27/11/2021
3 NGUYỄN THỊ QUÝ 27/11/2021 03/01/2022
4 PHAN TRẦN BẢO NGỌC 27/11/2021 03/01/2022
5 Phạm Thị Thu Huyền 27/11/2021
6 PHẠM THỊ THẬT 27/11/2021 03/01/2022
7 MAI THỊ HỒNG 27/11/2021 03/01/2022
8 PHAN CÔNG BƠ 27/11/2021 03/01/2022
9 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 27/11/2021 03/01/2022
10 TRẦN MINH ĐỨC 27/11/2021 03/01/2022