Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hồng 22/10/2021
3 Nguyễn Thị Ngà 22/10/2021
4 Nguyễn Phan Hòa Nhi 22/10/2021 27/10/2021
5 Nguyễn Thành Nhân 22/10/2021 29/10/2021
6 Trần Thành Lung 22/10/2021 26/11/2021
7 TRƯƠNG NGỌC HUY 22/10/2021
8 PHẠM THỊ ANH THƯ 22/10/2021
9 Phạm Văn Hiền 22/10/2021
10 SỬ TRẤN THÀNH 22/10/2021