Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THẾ TẠO 05/07/2022
3 TRẦN THẾ TẠO 05/07/2022
4 TRẦN THẾ TẠO 05/07/2022
5 TRẦN THẾ TẠO 05/07/2022
6 TRẦN THẾ TẠO 05/07/2022
7 Nguyễn Văn Khả 05/07/2022
8 TRẦN THẾ TẠO 05/07/2022
9 ĐINH QUỐC BẢO 05/07/2022
10 TRẦN THẾ TẠO 05/07/2022