Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Văn Huỳnh 06/07/2022 20/07/2022
3 NGUYỄN ĐÌNH VƯƠNG 06/07/2022 21/07/2022
4 TRIỆU HẠNH PHẤN 06/07/2022
5 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 06/07/2022
6 PHÙNG THỊ LÀI 06/07/2022
7 Hoàng Thị Luân 06/07/2022
8 NGUYỄN THỊ THÙY NHUNG 06/07/2022
9 Huỳnh Thảo Nguyên 06/07/2022
10 Hoàng Thị Luân 06/07/2022