Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 28/10/2021 29/10/2021
3 TRẦN HỮU TIẾN 28/10/2021 29/10/2021
4 NGUYỄN VĂN TẬP 28/10/2021 29/10/2021
5 TRẦN VĂN HUỆ 28/10/2021 29/10/2021
6 LÊ ANH HOÀNG 28/10/2021
7 ĐÀO DUY THIÊN 28/10/2021
8 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH 28/10/2021
9 TRẦN NGỌC TRỌNG 28/10/2021 29/10/2021
10 Đồng Viết Hoàng Phương 28/10/2021