Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HỒNG THU 23/10/2021
3 Nguyễn Thanh Sang 23/10/2021
4 ĐINH PHÚ HIẾU 23/10/2021
5 TRƯƠNG MỸ ÁI 23/10/2021 26/10/2021
6 Nguyễn Lâm Phúc Lợi 23/10/2021 28/10/2021
7 Mã Thị Nga 23/10/2021 28/10/2021
8 MÃ THỊ NGA 23/10/2021 28/10/2021
9 NGUYỄN THỊ CÁNH 23/10/2021
10 NGUYỄN HỮU THỌ 23/10/2021 08/11/2021