Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Rơi 22/05/2022
3 Phan Thị Thu Hồng 22/05/2022
4 Lê Ngọc Thanh Tâm 22/05/2022
5 BÙI QUANG VIỆT 22/05/2022
6 BÙI THỊ XUÂN 22/05/2022
7 BQL chợ Hòa Hưng 22/05/2022
8 BQL chợ Hòa Hưng 22/05/2022
9 BQL chợ Hòa Hưng 22/05/2022
10 BQL chợ Hòa Hưng 22/05/2022