Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CAO MINH QUYỀN 28/01/2022
3 CAO MINH QUYỀN 28/01/2022
4 NGUYỄN THỊ NHUNG 28/01/2022
5 HOÀNG VĂN QUÝ - LÊ QUANG THỤY 28/01/2022 21/02/2022
6 NGUYỄN VĂN LÀNH 28/01/2022 21/02/2022
7 NGUYỄN THỊ THU TRANG 28/01/2022 09/02/2022
8 TRần Thị Vân Anh 28/01/2022 08/02/2022
9 HOÀNG VĂN TIẾN 28/01/2022 16/02/2022
10 NGUYỄN TIẾN THANH (UQ) 28/01/2022 07/02/2022