Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 IN THÔNG MINH KHAI TRÌNH LĐ 25/05/2022
3 NGUYỄN CHIẾN THẮNG 25/05/2022 09/06/2022
4 XUÂN HIỆP ĐỊNH KỲ 25/05/2022
5 Thân Thị Phượng 25/05/2022
6 XIN YUAN ĐỊNH KỲ 25/05/2022
7 Thân Thị Phượng 25/05/2022
8 Trần Đông Mai 25/05/2022
9 VĨNH PHONG ĐỊNH KỲ 25/05/2022
10 Thân Thị Phượng 25/05/2022