Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ Từ Diệu Huy 26/01/2022
3 Đồng Viết Hoàng Phương 26/01/2022
4 Đồng Viết Hoàng Phương 26/01/2022
5 NGUYỄN VĂN THẮNG 26/01/2022
6 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 26/01/2022
7 LÊ VĂN KHÓI 26/01/2022 17/03/2022
8 NGUYỄN TRẦN DŨNG 26/01/2022 24/02/2022
9 Lê Minh Tiến 26/01/2022
10 NGUYỄN PARK HOÀNG MINH 26/01/2022