Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Huyền Anh 20/01/2022
3 CTY TUAN HUNG 20/01/2022
4 CTY TUAN HUNG 20/01/2022
5 CTY TUAN HUNG 20/01/2022
6 CTY TUAN HUNG 20/01/2022
7 CTY TUAN HUNG 20/01/2022
8 CTY TUAN HUNG 20/01/2022
9 CTY CP QUANG SÔNG HẬU 20/01/2022 25/01/2022
10 TRÌ QUẾ KIỀU 20/01/2022 25/01/2022