Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN THẮNG 26/01/2022
3 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 26/01/2022
4 NGUYỄN TRẦN DŨNG 26/01/2022 24/02/2022
5 Lê Minh Tiến 26/01/2022
6 NGUYỄN PARK HOÀNG MINH 26/01/2022
7 NGUYỄN VĂN QUÂN 26/01/2022 24/02/2022
8 HUỲNH THỊ LIÊN 26/01/2022 17/02/2022
9 LÊ VĂN VÂN 26/01/2022 24/02/2022
10 LÊ VĂN RÔNG 26/01/2022 24/02/2022