Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lâm Kim Thu 18/01/2022
3 NGUYỄN MẠNH TUẤN 18/01/2022
4 PHẠM THỊ KIM LOAN 18/01/2022
5 NGUYỄN THỊ CƯU 18/01/2022 19/01/2022
6 Nguyễn Duy Đức - Lê Thị Dung 18/01/2022 09/02/2022
7 Nguyễn Thanh Nghĩa 18/01/2022 02/02/2022
8 QUÁCH PHƯƠNG BÌNH 18/01/2022
9 NGUYỄN THỊ CƯU 18/01/2022 08/02/2022
10 QUÁCH PHƯƠNG BÌNH 18/01/2022