Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bưu điện (Nguyễn Quốc Đạt) 17/01/2022 22/02/2022
3 Trần Khánh Tâm 17/01/2022
4 Hoàng Thị Luân 17/01/2022
5 Phạm Thị Thu Huyền 17/01/2022
6 Nguyen Van Quang 17/01/2022
7 Bưu điện (Nguyễn Quốc Đạt) 17/01/2022 22/02/2022
8 NGUYỄN THỊ HẢI 17/01/2022 08/02/2022
9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÚC 17/01/2022 21/01/2022
10 TRẦN VĂN NĂM 17/01/2022 15/02/2022