Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ LAN ANH 28/01/2022
3 THAI THI KIM QUY 28/01/2022
4 NGUYỄN KHẮC KHOAN(0902721100 28/01/2022 18/02/2022
5 LÊ HỮU LỢI 28/01/2022
6 THAI THI KIM QUY 28/01/2022
7 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 28/01/2022 18/02/2022
8 LÝ KỲ TRẦN 28/01/2022 18/02/2022
9 TRƯƠNG ĐỈNH NAM 28/01/2022 07/02/2022
10 NGUYỄN THANH TÙNG 28/01/2022 18/02/2022