Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Văn Huỳnh 06/07/2022 21/07/2022
3 NGUYỄN ĐÌNH VƯƠNG 06/07/2022 21/07/2022
4 Nguyễn Thành Nhân 06/07/2022
5 Hồ Thị Yên Nhi 06/07/2022
6 LẠI THỊ KIM THOA 06/07/2022
7 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 06/07/2022
8 LÊ TÂM HOÀN ANH 06/07/2022
9 NGUYỄN HỮU MINH-NGUYỄN THỊ THANH HẢI 06/07/2022
10 NGUYỄN THANH ĐẠT 06/07/2022