Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN DIẾN 18/01/2022 16/02/2022
3 TRẦN THỊ THỦY 18/01/2022 09/02/2022
4 Duong Thi Huynh Anh 18/01/2022
5 Phạm Huỳnh Hân 18/01/2022
6 TRẦN NGỌC ANH 18/01/2022
7 Trần Nguyễn Tấn Duy 18/01/2022
8 NGUYỄN HOÀNG THỐNG 18/01/2022 09/02/2022
9 Vương Trinh Kim Hoàng 18/01/2022
10 NGUYỄN TRẦN DIỄM TRANG 18/01/2022