Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 28/01/2022 11/02/2022
3 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 28/01/2022 11/02/2022
4 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 28/01/2022 11/02/2022
5 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 28/01/2022 11/02/2022
6 NGUYỄN HỮU THÁI THUẬN 28/01/2022
7 Nguyễn Ngọc Minh Uyên 28/01/2022
8 DƯơNG THị Thảo Ly 28/01/2022
9 Trần Nguyễn Tấn Duy 28/01/2022 11/02/2022
10 Trần Nguyễn Tấn Duy 28/01/2022 11/02/2022