Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ TUYẾT HẰNG 27/10/2021 01/11/2021
3 Trịnh Thị Diệu Thùy 27/10/2021 02/11/2021
4 Trịnh Thị Diệu Thùy 27/10/2021 02/11/2021
5 Trịnh Thị Diệu Thùy 27/10/2021 02/11/2021
6 Nguyễn Đăng Hải 27/10/2021
7 QUAN SẬY KHANH 27/10/2021 01/11/2021
8 NGUYỄN QUỐC TRUYỀN 27/10/2021
9 Nguyễn Xuân Thành 27/10/2021 01/11/2021
10 Trịnh Thị Diệu Thùy 27/10/2021 02/11/2021