Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 26/05/2022 16/06/2022
3 Tống Nguyễn Phương Trinh 26/05/2022
4 Nguyễn Phước Hòa 26/05/2022
5 NGUYỄN HUY BÁCH 26/05/2022
6 Võ Việt Nam Trung 26/05/2022
7 Nguyễn Thị Ánh Vương 26/05/2022
8 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 26/05/2022
9 Phạm Thị Thu Thủy 26/05/2022
10 Đỗ Ngọc Khánh Linh 26/05/2022