Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ KIM NGÂN 06/10/2022 21/10/2022
3 Đỗ lê kim huệ 06/10/2022
4 Cao Văn Sông 06/10/2022
5 LÊ THỊ HẠNH HOA 06/10/2022
6 Nguyễn Quốc Thống 06/10/2022
7 Nguyễn Phương Duyên 06/10/2022
8 Đỗ lê kim huệ 06/10/2022
9 Lê Quỳnh Trang 06/10/2022
10 Nguyễn Đức Tuấn 06/10/2022