Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐINH KHÁNH LINH 07/10/2022
3 ĐINH KHÁNH LINH 07/10/2022
4 Trần Văn Sang 07/10/2022
5 PHẠM THỊ NGUYÊN THƯ 07/10/2022
6 Trần Văn Sang 07/10/2022
7 Hồng 07/10/2022 17/10/2022
8 Nguyễn Thị Thúy Nga 07/10/2022
9 Nguyễn Thị Thúy Nga 07/10/2022
10 Diểm 07/10/2022 17/10/2022