Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
3 Lê Phan Thảo Ly 24/01/2022 27/01/2022
4 Lê Phan Thảo Ly 24/01/2022 27/01/2022
5 DƯƠNG QUANG ĐẠT 24/01/2022 25/01/2022
6 NGUYỄN HUY TRƯỜNG 24/01/2022
7 TRẦN THỊ BÍCH 24/01/2022
8 Nguyên Phi Yến 24/01/2022
9 NGUYỄN NGỌC LY 24/01/2022
10 TẤT TRÍ PHƯƠNG 24/01/2022 27/01/2022