Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ LỆ MẪN 20/01/2022
3 TRẦN PHƯƠNG 20/01/2022
4 Châu Duy Đăng 20/01/2022
5 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TRINH 20/01/2022
6 Phan Thành Trung 20/01/2022
7 Đặng Trọng Thành 20/01/2022 27/01/2022
8 TRẦN QUỐC LỘC 20/01/2022
9 HUỲNH NGỌC PHƯỢNG TÂM 20/01/2022
10 Đặng Trọng Thành 20/01/2022 27/01/2022