Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đậu Thị Thanh 25/10/2021
3 VÕ THỊ NGỌC BÍCH 25/10/2021
4 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 25/10/2021
5 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 25/10/2021
6 LÊ THỊ HẠNH HOA 25/10/2021
7 Quách tấn Hải 25/10/2021 28/10/2021
8 TRƯƠNG QUANG SANG 25/10/2021 29/10/2021
9 CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC 25/10/2021 04/11/2021
10 VÕ THỊ TÁM 25/10/2021