Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THANH HẰNG 06/07/2022
3 Phan Nhựt Minh 06/07/2022
4 TRẦN THỊ KIM TUYÊN 06/07/2022
5 TRẦN NGỌC BẢO 06/07/2022
6 LÊ NGỌC SANG 06/07/2022
7 Phan Hoàng An 06/07/2022
8 NGUYỄN ĐỨC NGHIÊM 06/07/2022
9 Trần Hồng Luân 06/07/2022
10 NGUYỄN NGỌC TRÂN 06/07/2022