Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN MẪN ĐẠT 05/12/2021
3 NGUYỄN HỮU THỤY VY 05/12/2021
4 TRẦN ĐỨC TÂM 05/12/2021
5 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/12/2021
6 Phan Hồng Thiên 05/12/2021
7 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/12/2021
8 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/12/2021
9 Đặng Thụy Thanh Phương 05/12/2021
10 Mã THị HươNG THảO 05/12/2021