Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐỨC HẢI 24/09/2022
3 PHẠM MINH GIANG 24/09/2022
4 Nguyễn Duy Tân 24/09/2022
5 TRẦN MINH NHẬT 24/09/2022
6 PHẠM MINH GIANG 24/09/2022
7 Trần Sắc Bình 24/09/2022
8 Lưu Yến Nhi 24/09/2022
9 Đinh Việt Hoàng 24/09/2022
10 VÕ XUÂN HỒNG 24/09/2022