Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Văn Lập 27/01/2022
3 BÙI VIỆT TIẾN 27/01/2022 10/02/2022
4 BÙI VIỆT TIẾN 27/01/2022 10/02/2022
5 BÙI VIỆT TIẾN 27/01/2022 10/02/2022
6 NGUYỄN THỊ GẤM 27/01/2022
7 Phạm Thị Cẩm Giang 27/01/2022
8 BÙI VIỆT TIẾN 27/01/2022 10/02/2022
9 BÙI VIỆT TIẾN 27/01/2022 10/02/2022
10 BÙI VIỆT TIẾN 27/01/2022 10/02/2022