Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VI AN ĐỊNH KỲ 25/05/2022
3 TRÍ THẮNG KHAI TRINH 25/05/2022
4 Đậu Thị Nam Sương 25/05/2022
5 SEPRO ĐỊNH KỲ 25/05/2022
6 SEJI KHAI TRÌNH 25/05/2022
7 QUỐC NGỌC DIỆU ĐỊNH KỲ 25/05/2022
8 NGUYỄN THỊ LÊ NA 25/05/2022
9 QUẢNG ĐẠT ĐỊNH KỲ 25/05/2022
10 PHƯỚC TIẾN ĐỊNH KỲ 25/05/2022