Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 24/01/2022
5 LÊ VÂN THẢO 24/01/2022
6 TÔ MINH TRÍ 24/01/2022 14/02/2022
7 Nguyễn Thị Hải Anh 24/01/2022
8 NGUYỄN HOÀNG NHỰT 24/01/2022 25/01/2022
9 PHẠM THỊ CÚC 24/01/2022 27/01/2022
10 NGUYỄN LÊ TIỂU KIỀU - UQ -NH - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO - 0904544959 24/01/2022 25/01/2022